УО по Програма „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура за БФП BG65AMPR001-1.001 Процедура № 1, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 3 „Връщане“

Конкретните бенефициенти по процедурата са Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи.

По процедурата ще бъдат финансирани 4 операции, насочени към подобряване на условията за прием и настаняване, съгласно стандартите на Европейския съюз, провеждане на процедурите за международна закрила в съгласие с Европейското законодателство и подобряване условията за настаняване на граждани на трети държави (ГТД), нелегално пребиваващи в България.

Целта на процедурата за предоставяне на БФП е да допринесе за ефикасното управление на миграционните потоци и за осъществяването, укрепването и развитието на общата политика в областта на убежището и на общата политика в областта на миграцията като се зачитат изцяло съответните достижения на правото на Съюза и международните задължения на Съюза и България, произтичащи от международните правни инструменти, по които те са страни.

В резултат от изпълнението на предвидените по процедурата операции ще се осигури постигането на следните резултати:

-         Осигурени условия за прием и настаняване съгласно стандартите на ЕС;

-         Провеждане на процедурите за международна закрила в съгласие с Европейското законодателство.

-         Подобрени условия за настаняване на ГТД, нелегално пребиваващи в България

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по операцията е 35 350 367,86 лева.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 08.06.2023г.