ОИЦ-Ловеч проведе информационна среща с младежи за Европейска година на уменията 2023 г.

На 9 май 2023 г. в офиса на Областен информационен център – Ловеч на ул.“Търговска“ №29, Барокова къща се проведе информационна среща с 16 младежи – ученици от училища на територията на гр. Ловеч и техния ръководител г-жа Елина Петрова. Събитието на тема: „Европейски съюз и Европейска година на уменията 2023 г.“ е част от Общата кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в страната.

В Деня на Европа - 9 май, екипът на ОИЦ-Ловеч представи пред младите хора презентация за Европейския съюз, какво представлява, кога е създаден, какви са целите и символите, колко са държавите членки и официалните езици на които се говори в Европейския съюз. Учениците се запознаха кога е възникнала идеята 2023 г. да бъде обявена за Европейска година на уменията и защо Европейската комисия се стреми да даде нов тласък на ученето през целия живот, като бъдат популяризирани възможности, проекти и дейности за развитие на нови умения. За тях беше важно да научат, че наличието на подходящи умения дава възможност на хората успешно да се адаптират спрямо промените на пазара на труда и да участват пълноценно в обществото и демократичния живот. Бяха им представени и възможностите за финансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), който е основният инструмент на ЕС за инвестиране в хората, Механизмът за възстановяване и устойчивост, който подкрепя реформите и инвестициите в областта на уменията  работните места, програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“, както и програма „Еразъм +“,  с която се подкрепя личностното и професионално развитие на учащите, персонала и институциите в областта на професионалното образование и обучение.

Във втората част на събитието учениците бяха запознати по- подробно със ,,STEM” и ,,STEAM”- базираните обучения, представени като ,,Бъдещето в обучението”. Младежите научиха, че за да успеят в това ново общество, високотехнологично и базирано на информация,  трябва да развият своите способности до нива, много по- големи от онова, което се е смятало за приемливо в миналото. Техният интерес се прикова върху идеята за фокусирано обучение в четири направления- ,,Science”(Наука), ,,Technology”(Технология), ,,Engineering”(Инженерство), ,,Mathematics”(Математика), обединени в една приложна дисциплина STEM, демонстрираща на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието. Младите хора се убедиха, че бъдещето принадлежи на критичното и креативно мислене, инициативността, екипната работа, творчеството, поемането на рискове и преодоляването на страха от провали. Учениците научиха каква е разликата между STEM и STEAM, защо е неотложно да навлязат по-скоро във всяко училище и че тези новаторски методи за обучение биха били техния трамплин за търсене на работа и успех в живота. Накрая, всички бяха запознати с двете процедури за внедряване на STEM-средата, отворени април 2023 г., както и възможностите за участие и финансиране по тях. Информационната среща с тийнейджърите и техния ръководител протече при изключителен интерес, което си пролича в отговорите на викторината, многото въпроси от тяхна страна, както и споделеното мнение, че наистина са осъзнали важността на ученето през целия живот.

 

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в България