ОСИГУРИХА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. БОРИНО, С. ЯГОДИНА И С. БУЙНОВО

Между Сдружение местна инициативна група "Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница" и Община Борино се сключи договор за реконструкция и рехабилитация на улица “Училищна“ от имот № 849 до имот № 286 (участък: км.0+000 до км.0+083.37) в село Борино, улица от о.т. 60 до о.т. 69 (участък: км.0+000 до км.0+241.78) в село Ягодина и улица от о.т. 65 до о.т. 4 (участък: км.0+000 до км.0+141.80) в село Буйново на територията на Община Борино.

Стойността на проекта е 278 903,48 лева без ДДС. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът цели подобряване на общинската улична мрежа, подобряване на транспортните и комуникационни връзки в населеното място, осигуряване на по-добри условия за живот и труд, създаване на предпоставки за развитие на бизнес средата, увеличаване на заетостта и доходите на населението и развитие на туризма.