Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG65BVPR001-1.001 „Процедура №1, Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“, по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование BG65BVPR001-1.001 „Процедура №1, Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“, финансирана по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027, са изменени, както следва

  1. Текстът на т.13.3. Допустими разходи, раздел VII Непреки разходи, подточка б) „до 15 % от допустимите преки разходи за персонал по проекта“ се изменя така:

„б) в размер на 15 % от допустимите преки разходи за персонал по проекта“

  1. Посоченото изменение е отразено в Раздел VII. Непреки разходи, т.11. „Косвени разходи“ от Инструкцията за разработване на бюджета, неразделна част от документацията по процедурата.
  2. Променен е крайният срок за подаване на проектни предложения, като същият е удължен до 17:30 часа на 17 май 2023 г.

В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:

Индикативен срок за стартиране на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения –18.05.2023 г;

Индикативен срок за приключване на приключване на процедурата по оценка на проектните предложения – 20.07.2023 г;

Индикативен срок за издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 17.08.2023 г.