Обявена е първата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г.,

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65ISPR001-3.001 „Процедура № 1: Специфична цел 1 „Подобряване и улесняване на обмена на информация между и в рамките на компетентните органи и съответните органи, служби и агенции на Съюза и, когато е приложимо, с трети държави и международни организации“, Специфична цел 2 „Подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгранично измерение“ и Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“.

Конкретните бенефициенти по процедурата са Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР (ГДГП), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР (ГДБОП), Столична дирекция на Вътрешните работи (СДВР), дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР (ДКИС), Национален институт по криминалистика- МВР (НИК), Академия на Министерство на вътрешните работи (АМВР).

По процедурата ще бъдат финансирани 8 операции, като същите са насочени към подкрепата на действия, имащи за цел справянето с основните заплахи за сигурността, и по-специално предотвратяването на престъпността и полицейското сътрудничество, засилването на обмена на информация, оперативното сътрудничество и подкрепа за необходимите усилия за подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество за превенция и борба с тежката и организираната престъпност. В рамките на процедурата ще се подпомага също обучението на съответните служители и експерти, както и добрата подготвеност на компетентните органи за посрещане на развиващите се и възникващите нови заплахи като радиологичните и ядрените заплахи.

В резултат от изпълнението на предвидените по процедурата операции ще се осигури постигането на следните конкретни цели:

-        поддръжка на информационните и комуникационните системи и мрежи в МВР, осигуряващи ефективност и наличност на данните при ползването на АИС, подобряване на ИТ инфраструктурата на МВР, осигуряване на оперативна съвместимост и сигурност при обмена на данни съгласно сключени споразумения и/или други задължения;

-        осигуряване на еднаквото прилагане на достиженията на правото на Съюза чрез подпомагане на обмена на информация, гарантиране на оперативната съвместимост при международния обмен на балистични данни с другите държави, както и подкрепа за надеждното и безпроблемно функциониране на системата АБИС;

-        развитие на криминалистичните изследвания и въвеждане на нови методи, техническо и софтуерно осигуряване на изследванията и анализа на цифрови веществени доказателства чрез придобиване и поддръжка на подходящо техническо оборудване;

-        подобряване на устойчивостта по отношение на нововъзникващи заплахи, включително радиологични и ядрени заплахи чрез поддръжка на подходящо техническо оборудване;

-        развитие на оперативното сътрудничество с партньорски служби от ЕС, прилагане добри практики и европейски механизми, поддръжка на техническо оборудване или транспортни средства, използвани за действия в областта на предотвратяването, разкриването и разследването на тежка и организирана престъпност с трансгранично измерение;

-        осигуряване на подходяща среда и на ефективно образование и обучение на служители и експерти на съответните правоприлагащи органи и административни агенции, съобразени с оперативните нужди и отговарящи на утвърдените стандарти на CEPOL;

-        повишаване на нивото на професионалната подготовка на полицейските служители чрез модернизиране на инфраструктурата и обучения, свързани със сигурността.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по операциите е 42 882 440 лева.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 16.06.2023 г.