РАБОТНА СРЕЩА В ОИЦ-СИЛИСТРА ЗА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира и бе домакин на работна среща с експерти от Община Силистра, пряко ангажирани с подготовката и управлението на проектите, които реализира администрацията.  Темата бе „Интегрирани териториални  инвестиции (ИТИ) – ефективно сътрудничество за новите предизвикателства“, а поводът – публикуваният Проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ. Това е нов подход, който ще се прилага при изпълнение на Програмата за развитие на регионите през следващия програмен период 2021-2027 г. Водещото при него ще е ефективното и териториално разпределение на инвестициите, според специфичните нужди и потенциала за развитие на съответния район и в интерес на местните общности.

Интегрираният териториален подход ще се реализира чрез новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които ще включват взаимосвързани и допълващи се проекти, при най-подходящата комбинация от ресурси и мерки за постигане на конкретни цели и решаване на специфични местни проблеми. Кандидатстването ще се осъществява с изготвяне на Концепции за ИТИ при задължително сътрудничество между поне трима партньори. При подготовката и изпълнението на проектите се предвижда участието в широко партньорство между общини, административни звена и публични институции, бизнес, браншови и синдикални структури, учебни заведения или научни организации, НПО и обществени организации и др.

По време на дискусията, експертите от ОИЦ – Силистра представиха и примерни модели за концепции на ИТИ и обсъдиха с присъстващите функциите на Регионалните съвети за развитие (РСР) в процеса на подбора и класирането на концепциите, както и новите отговорности на експертите от Областните информационни центрове. Те ще бъдат включени в Експертни звена към РСР – Звеното за медиации ще оказва подкрепа на потенциални бенефициенти и заинтересовани страни при сформиране на партньорства, идентифициране на идейни концепции за ИТИ, както и ще консултира насочването на всяка идея към конкретна програма или други източници на финансиране. Звеното за публични консултации ще има ангажимент да провежда информационни кампании, обсъждания и консултации за проучване на обществените нагласи и измерване на обществената подкрепа към всяка една подадена проектна идея.

Експертните екипи се договориха за добро сътрудничество и координирани действия на всички етапи от подготовката и изпълнението на целия процес по прилагане на новия подход с цел ефективно и експедитивно придвижване на постъпилите проектни идеи от заинтересованите страни.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.