ОИЦ – ЛОВЕЧ С ИЗНЕСЕНО ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ В ГРАД ЛЕТНИЦА

             На 23 май 2023 г. (вторник), Областен информационен център – Ловеч проведе първото от цикъла информационни събития на открито в общините от Област Ловеч. Темата на събитието беше „Актуални и предстоящи процедури през 2023 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/“. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч, разположен на площада пред сградата на Община Летница, бе посетен от 29 души, сред които представители на местната администрация, местния бизнес, земеделски производители и граждани. 

             Екипът на ОИЦ-Ловеч представи на заинтересованите лица информация относно актуалните в момента и планираните до края на 2023 година процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, новите моменти в Кохезионната политика 2021-2027 г., в т.ч. и предстоящите възможности за участие на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица в проекти и концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на общините и област Ловеч, целящи да допринесат за икономическото развитие на региона. Беше отчетен голям интерес от посетители на откритата приемна за възможностите за финансиране на мерки за използване на енергията от ВЕИ за изграждане на слънчеви системи за БГВ и фотоволтаични системи в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, както и възможностите за подпомагане на малкия и среден бизнес. Екипът на ОИЦ-Ловеч запозна представителите на бизнеса с актуалните и предстоящи за 2023 г. програми, подпомагащи и финансиращи фирмите – процедура ,,Адаптирана работна среда”, ,,Нови умения”, ,,Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия”, възможността за наемане работна ръка чрез финансиране от ЕС и посредничеството на Бюрата по труда.

             Екипът ни се срещна с кмета на Община Ябланица Д-р Красимир Джонев, със Соня Хорозова - Директор на дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти“ от община Летница, както и с много представители на общинската администрация. Разисквани бяха актуални теми за действащи и предстоящи възможности за общините, както по ПРСР 2014-2020 г. – под-мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, така и въпроси, свързани с общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2023 г. – Европейската година на уменията и необходимостта от учене през целия живот . Засегнати бяха процедурите за образованието, изграждането на STEM-центровете, дигитализацията на училищната система, стартиралата месец април  подкрепа за Библиотеките, както и програма ,,Успех за теб”.

              Публичното събитие в град Летница протече при голям интерес като екипът на ОИЦ-Ловеч стана съпричастен с емоциите по подготовката на града за предстоящия празник на Летница на 26.05.2023 г. Контактът с хората от институциите, бизнеса и широката общественост беше еднакво полезен както за едната страна, задаваща въпроси и споделяща практики, така и за ОИЦ-Ловеч. Бяха раздадени много информационни и рекламни материали, брошури, листовки и книжки  и всеки получи индивидуално внимание, според вълнуващите го теми, както и разяснения за възможността за обратна връзка на място, телефон и имейл с ОИЦ-Ловеч.

               

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в България.