Публикувани са разяснения № 2 по Процедура №1 по Програмата по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН разяснения № 2, постъпили от конкретен бенефициент по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65ISPR001-3.001 „Процедура № 1: Специфична цел 1 „Подобряване и улесняване на обмена на информация между и в рамките на компетентните органи и съответните органи, служби и агенции на Съюза и, когато е приложимо, с трети държави и международни организации“, Специфична цел 2 „Подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгранично измерение“ и Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“. Разясненията могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/