ОИЦ – Търговище с открита приемна на Русалския панаир в Попово

С провеждането на открита приемна Областният информационен център - Търговище (ОИЦ) се включи в традиционния Русалски панаир, който се провежда тази седмица в Попово. Над 40 души посетиха информационния щанд, разположен в началото на централната пешеходна зона. Те имаха възможност да научат за актуалните и предстоящи възможности за подкрепа от програмите с европейско финансиране.  Повечето от посетителите се интересуваха от подпомагане за земеделски дейности по  Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), тъй като в района има малки животновъдни стопанства и насаждения с ягодоплодни култури.

Експертите на центъра обясниха, че единствената подмярка в индикативната програма на ПРСР за тази година, по която могат да кандидатстват земеделски стопани, е 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Тя е насочена към развитие на конкурентоспособността и създаване на заетост в селските райони и предоставя подпомагане за инвестиции в развитие на услугите и занаятите,  както и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление. По нея е предвиден общ бюджет от 20 млн. евро. Минималният размер на допустимите разходи е 10 хил. евро, а максималният – до 400 хил. евро. Максималният процент на съфинансиране е 50%.  

На разположение на посетителите бяха различни рекламни и информационни материали за популяризиране на политиките на ЕС.

ОИЦ – Търговище  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд