ОИЦ – Ловеч с открита приемна в град Луковит

На 08.06.2023 г., в часовия диапазон от 10.30 до 12.30 ч., Областен информационен център – Ловеч проведе в град Луковит следващото от цикъла информационни събития на открито в общините от Област Ловеч на тема: „Актуални и предстоящи процедури през 2023 г. по програми, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/ за периода 2021 - 2027 г.“. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч, разположен на централния площад пред сградата на НЧ „Съзнание-1895г.“, беше посетен от 25 души, представители на общинска администрация, читалища, бизнеса, земеделски производители и граждани.

Откритата приемна на Областен информационен център – Ловеч уважиха г- жа Цветенка Хаджиева, Заместник-кмет на Община Луковит и г-жа Надя Рабаджиева, Началник отдел „Планиране, проектиране и обществени поръчки“ в община Луковит, с които екипът ни разговаря за актуалните и предстоящи през 2023 г. възможности за общините по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/за периода 2021-2023 г., както и предстоящите възможности за участие на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица в проекти и концепции за интегрирани инвестиции на територията /ИТИ/ на общините и област Ловеч, целящи да допринесат за икономическото развитие на региона.

Събитието на Областен информационен център – Ловеч съвпадна с обучение на местни лидери и потенциални бенефициенти, заявили интерес за подготовка на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.768 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, организирано от Сдружение „МИГ-Луковит-Роман“. Представителите на бизнеса проявиха интерес  към предстоящото отваряне на под-мярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г. На заинтересованите лица беше предоставена информация за целите на процедурата, допустимите кандидати, срокове и начин на кандидатстване, основните дейности, които ще бъдат подкрепени, както и размера на безвъзмездната финансова помощ. На представителите на местните читалища екипът ни представи актуални възможности за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма: „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2023 г., обявена от Министерство на културата, както и за стартирането на проект: „Дигитализация на музейни колекции, библиотеки и архиви“ от Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/.

Очаквано най-голям интерес от посетителите на откритата приемна имаше към финансиране на проекти за ВЕИ в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Беше им предоставена информация за отворена процедура: „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинства - Покана 1“ и за втори етап на публикуваната покана за набиране на проектни предложения по процедура: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновявване на жилищния сграден фонд“. И двете процедури са от НПВУ и целят да с увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства и устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд.

Посетителите на откритата приемна на Областен информационен център –Ловеч се запознаха с актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране на проектни идеи и получиха рекламно-информационни материали с възможност за обратна връзка с екипа ни на място, по телефон и електронна поща.

 

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в  България.