Публикувани са за обществено обсъждане проекти на Условия за кандидатстване по процедури BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“ и BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

В съответствие с изискванията на чл.26 (4) от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) за обществено обсъждане се публикуват проекти на Условия за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях по процедури BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“ и BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП)

Настоящите процедури ще се реализират чрез процедури на подбор на проекти, в съответствие с принципите, определени в чл.29, ал.1 от ЗУСЕФСУ.

Писмени предложения и възражения по проекта на публикуваните документи могат да се изпращани в срок до 26.06.2023 г., 17:00 ч. посредством: 

Предложения и възражения по проекта на документите, получени след определения срок няма да бъдат разглеждани от страна на Управляващия орган.

Приложения:

Пакет документи BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“

Пакет документи BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“