Управляващият орган на Програмата по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г. обяви Процедура № 2 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65ISPR001-3.002 „Процедура № 2: Специфична цел 1 „Подобряване и улесняване на обмена на информация между и в рамките на компетентните органи и съответните органи, служби и агенции на Съюза и, когато е приложимо, с трети държави и международни организации“, Специфична цел 2 „Подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгранично измерение“ и Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“.

Конкретните бенефициенти по процедурата са Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР (ГДБОП), Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“  - МВР (ГДЖСОБТ) и дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР (ДВС).

По процедурата ще бъдат финансирани 6 операции, като същите са насочени към подкрепата на действия, имащи за цел справянето с основните заплахи за сигурността, и по-специално превенцията и борбата с тероризма, радикализацията, тежката и организираната престъпност. Ще бъде осигурена подкрепа за придобиване на подходящо оборудване, засилването на оперативното сътрудничество и повишаването на капацитета за противодействие на престъпността. В рамките на процедурата ще се подпомага също обучението на съответните служители и експерти, както и повишаването на координацията и засилването на сътрудничеството между компетентните органи на национално и европейско ниво. В допълнение ще бъдат осигурени възможности за изпълнение на специфично действие за засилване на трансграничното сътрудничество и оперативна подкрепа, насочена към поддръжката на свързани със сигурността системи на Съюза и национални ИКТ системи и мрежи.

В резултат от изпълнението на предвидените по процедурата операции ще се осигури постигането на следните конкретни цели:

-         Придобиване и модернизиране на оборудване, технически и транспортни средства с цел повишаване на нивото на вътрешната сигурност, както и постигане на своевременност и ефикасност на действията, свързани с борбата с организираната престъпност, корупция, тероризъм, екстремизъм, радикализъм, трафик на хора, наркотици и оръжия, както и други дейности застрашаващи националната сигурност;

-         Увеличаване на обучението, повишаване на капацитета и укрепване на способностите за противодействие на тероризма;

-         Оперативна подкрепа за поддръжка на специализирана софтуерна система за извършване на финансово-разузнавателен анализ, свързване и надграждане със съществуващи сиситеми;

-         Подкрепа за участие на българска партньорска организация в изпълнението на специфично действие, насочено към разработване на комплексни и дългосрочни дейности и действия по EMPACT, заложени в оперативните планове за действие (ОПД) и изпълняващи една или повече общи хоризонтални стратегически цели, съдържащи се в многогодишния стратегически план на EMPACT, разработен за цикъла на EMPACT 2022-2025 г.;

-         Подкрепа за съответните национални мерки, включително взаимното свързване на националните бази данни от значение за сигурността по линия на противодействие на корупцията и престъпността сред служителите на МВР;

-         Създаване и гарантиране високо равнище на сигурност при провеждане на трансгранични съвместни операции и по-висока ефективност в разследванията на корупционни деяния чрез развиване на регионалното сътрудничество, провеждане на обучения, информационни кампании и др.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по операциите е 22 092 642 лева.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 19.07.2023 г.