ОИЦ - ЯМБОЛ СЪБРА В ОФИСА СИ ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ И ПАРТНЬОРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С КОНЦЕПЦИИ ЗА ИТИ

На 2 август 2023 г. Областен информационен център – Ямбол проведе информационна среща за представяне на отворената за кандидатстване процедура за подаване на Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Срещата беше открита и ръководена от управителя на ОИЦ-Ямбол Деница Цонева, която представи най-важните моменти от единните указания за кандидатстване с концепции за ИТИ.

Интегрираният териториален подход е основан на местните специфики, насочени към ефективно използване потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между различни заинтересовани страни на местно ниво – държавни институции, областни администрации, общинска власт, гражданско общество, бизнес, научни и академични среди, неправителствени организации и други заинтересовани страни. В програмен период 2021-2027 водеща програма в новия регионален подход е „Развитие на регионите“, като още 5 програми, финансирани от ЕФСУ заделят по 10% от бюджетите си за него.

Подробно бяха разгледани видовете комбинирани концепции, допустимите дейности и бенефициенти по шестте програми, допустимостта на селските общини, както и критериите за приоритизиране на подадените концепции. Срещата бе предпоставка за формиране на бъдещи партньорства между присъстващите представители на общинските администрации в областта, на бизнеса, на неправителствения сектор, на образователни институции. Множеството зададени въпроси ясно потвърдиха големия интерес към отворената за кандидатстване процедура и актуалността на проведеното събитие. След презентацията в неформален кръг участниците имаха възможност да обменят идеи за бъдещи концепции.

Събитието бе част от изпълнението на новите функции на експертите от Областните информационни центрове по работата им в звената за медиации към Регионалните съвети за развитие.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.