ОИЦ-ЛОВЕЧ С АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ИТИ

Областен информационен център - Ловеч извършва проучване с цел определяне степента на запознатост с подхода ИТИ (интегрирани териториални инвестиции) и подпомагане процеса за създаването на бъдещи партньорства за изпълнение на инвестиции за развитие на Северозападен регион.
През програмен период 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход (ИТП), който цели чрез партньорство между местни власти, административни звена, публични институции, търговски дружества, неправителствени организации, сдружения на собственици и други, да насърчи сътрудничество за изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
Отворена е в ИСУН 2020 първата покана за набиране на концепции за ИТИ, с краен срок до 17:30 ч. на 27 септември 2023 г., по която могат да се правят предложения за инвестиции в сектори, които са важни за ускоряване на икономическото развитие на местните общности и подобряване качеството на живот на хората.
Проучването е насочено към държавните и местни институции, бизнеса, образователните институции, доставчиците на социални услуги, неправителствения сектор, гражданското общество и други заинтересовани страни.
Можете да попълните анкетата до 31 август (четвъртък) 2023 г. на следния линк:
Благодарим Ви предварително за отделеното време и внимание!