УЧАСТИЕ НА ОИЦ- ЛОВЕЧ В ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МЖС В ГР. ТРОЯН

На 24.08.2023 г./четвъртък/ от 10.30 ч. в град Троян, пред многофамилна жилищна сграда на ул. „Пенчо Х. Найденов“ № 7 се проведе официална церемония по откриване на един от обектите по проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; ж. к. „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Христо Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров" № 23“ , по процедура № BG16RFOP001-2.003 ,,Енергийна ефективност в периферните райони-3”, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 ,,Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони” на Оперативна програма ,,Региони в растеж” 2014-2020 г. Бенефициент е Община Троян. Общата стойност на проекта е 1 499 980,58 лв., от които 1 274 983,49 лв. европейско финансиране и 224 997,09 лв. – национално съфинансиране. Основната цел на проекта е да повиши енергийната ефективност на жилищния сектор в град Троян. Планираните дейности имат за цел да доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите, което да способства и намаляването на крайното потребление на енергия, а също и косвеното редуциране на емисиите на парникови газове. Идеята е да се подобри жилищния фонд, както и да се постигне по-добро качество на условията на живот в него. 

              На събитието присъства представител на Областен информационен център - Ловеч, общинската администрация, журналисти и граждани, живеещи в обновените сгради. Инж. Мария Василева - ръководител проект и представител на етажната собственост на МЖС на ул. „Пенчо Х. Найденов“ № 7, откриха обекта по традиционния начин, прерязвайки трикольорна лента.  

              Веднага след това, от 11.00 ч. на същия ден, в салона на Община Троян се състоя заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.003-0021. Ръководителят на проекта представи подробна информация пред присъстващите за извършените дейности, етапите на протичане на реализацията, трудностите при изпълнението и благодари на всички изпълнители за ефективното завършване на дейностите по повишаване на енергийната ефективност на сградите.  Сред постигнатите резултати бяха изтъкнати:

  • процент енергийно спестяване в годишното потребление на потребна енергия / средноаритметично стойност на проекта/ - 66,06%;
  • ниво на енергопотребление – проектът включва четири сгради, от които след изпълнение на ЕСМ две от тях достигат клас на енергопотребление “В”  и две – клас на потребление “С”;
  • ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh – 0,62 лв./kWH/r;
  • очаквано годишно намаляване на емисиите на CO2 – 357,57 тона/год.

Част от мерките, изпълнени по проекта, са както следва:

  • дейности по коструктивно възстановяване/усилване, предписани в техническите паспорти на сградите;
  • мълниезащитна и заземителна инсталация;
  • ремонт на покрив, стълбищни площадки, парапети на тераси, противопожарни мерки и други;
  • всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност на сградите, които са свързани с достигането на енергиен клас “С” и “В”;
  • други    

       На пресконференцията присъстваха граждани, живущи на обновените обекти, които изразиха своята благодарност и споделиха настъпилите положителни промени.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в България.