С пресконференция, изнесена приемна и Ден на отворените врати ОИЦ – Велико Търново представи Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

С цел запознаване на широката общественост и популяризиране на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) Областен информационен център - Велико Търново проведе изнесена приемна на открито, пресконференция с местните медии и „Ден на отворени врати“ с информационна среща в офиса на центъра.

В рамките на проявите представителите на заинтересовани страни - публични институции, местна власт, бизнеса, учебни заведения и гражданския сектор бяха запознати с отворената покана по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

На участниците в събитията бе предоставена подробна информация за Интегрирания териториален подход и възможностите за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции. Екипът на ОИЦ – Велико Търново разясни същността на ИТИ и типовете концепции, допустимите бенефициенти и партньори, бюджета на финансиращите програми, изискванията към проектни предложения, допустимите за финансиране дейности и мерки.

Подробно бяха представени фазите и стъпките за подготовка на концепции за ИТИ - срок и начин на кандидатстване, процедурата за подбор, оценка и приоритизация на подадените концепции. Разяснена бе и ролята на Регионалният съвет за развитие (РСР) и на експертните звена към него в процеса по подготовка, одобрение и изпълнение на ИТИ.

Като част от експертния състав на звената за медиация и публични консултации към Регионалният съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), Областен информационен център – Велико Търново остава на разположение на всички заинтересовани страни за предоставяне на информация и разяснения относно интегрираните териториални инвестиции.

Процедурата „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ ще бъде реализирана в две фази – набиране на концепции за ИТИ до 27.09.2023 г. с последващ подбор и одобрение, и на следващ етап разработка и подаване на детайлни проектни предложения към програмите.

 

 

Областен информационен център - Велико Търново

бул. България №24

тел: 062 / 620 072

https://www.facebook.com/oic.vt