Две отворени процедури във връзка с управлението на отпадъците

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ отвори процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.011 “Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 – втора“ с бюджет 62 000 000 лв. Допустим бенефициент по процедурата e Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.

Целта на процедурата е да се осигури ресурс на ПУДООС за изпълнение на задълженията на Република България по дело С-145/14 за неизпълнение от страна на държавата на Директива 1999/31/ЕО на ЕС относно депонирането на отпадъци. Като резултат от проекта се гарантира и изпълнение на задълженията на България по нормативната уредба за рекултивация на депа изведени от експлоатация. Проектът ще се изпълнява на територията на цялата страна.

Допустимо е финансиране на дейности по техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС на 34 общини за 35 депа, включително общинните Балчик и Крушари.

В проекта задължително ще се извърши техническата рекултивация, след което следва да се извърши биологична рекултивация на съответното депо, но разходите за биологична рекултивация са недопустими по настоящата процедура.

Заложено е провеждане на събития, в които следва да се осигури на информация най-малко за процедурата по нарушение на правото на ЕС и постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14;предприетите действия на национално ниво по изпълнение на Решението на Съда и изпълнени проекти за техническа рекултивация във връзка с постановеното Решение на Съда.

След подписване на договора за изпълнение, бенефициентът поема задължението да следи дали общините, чиито депа са обект на техническа рекултивация по проекта, изпълняват или са изпълнили и биологичната рекултивация на съответните депа.

Максималният срок за изпълнение на проекта е 3 месеца, но не по-късно от 31 декември 2023 г. Крайният срок за подаване на проектното предложение е 16.10.2023 г. 17:30 ч.

Във връзка с управление на отпадъците е отворена и процедура „BG16FFPR002-2.002 - Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“. С изпълнението й се цели извършване на техническа рекултивация на запълнени регионални депа /клетки на регионални депа за битови отпадъци с преустановена експлоатация, които трябва да бъдат закрити, за да се намали риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

Допустими кандидати по процедурата, са общини на чиято територия се намира регионалното депо; собственици на регионално депо за битови отпадъци или оператори по комплексното разрешително за съответното регионално депо. Те трябва да притежават разрешение за строеж, издадено по реда Закона за устройство на територията, въз основа на което може да извършат техническата рекултивация на съответното регионално депо (клетка/клетки от депото), за което е издадена заповед или решение на директора на РИОСВ за преустановяване на експлоатацията до 15.04.2024 г.

Конкретните допустими общини-кандидати по процедурата са, общините от 24 Регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО), включително и РУСО Добрич (общини Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла и Никола Козлево).

Средствата, които са осигурени по процедурата, са в размер на 87 667 205 лв.

Определени са два крайни срока за кандидатстване:

до 25.11.2023 г. – за проекти за рекултивация на клетки/депа, които са изведени от експлоатация с решение/заповед на директор на РИОСВ, издадена не по-късно от 25.11.2023 г.;

до 15.04.2024 г. - за проекти за рекултивация на клетки/депа, които са изведени от експлоатация с решение/заповед на директор на РИОСВ, издадена не по-късно от 15.04.2024 г.

Пълният комплект документи и на двете процедури е публикуван на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg и в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Groups

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: Областен информационен център - Добрич

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg