ОИЦ – ПЕРНИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БРЕЗНИК

В гр. Брезник бе проведена информационна среща от екипът на ОИЦ – Перник. Фокус на срещата бе предоставяне на информация относно актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Милен Станимиров – експерт „Информационно обслужване и услуги“, представи основните параметри на отворени процедури по програмите, които ще финансират проектни идеи през програмен период 2021 – 2027 г. Програма за развитие на човешките ресурси е с актуален набор на проектни предложения по процедурите „Социално партньорство“ и „Активно приобщаване и достъп да заетост на хора в неравностойно положение“. Програма Околна среда е с прием по процедури „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, „Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“, „Оптимизиране на инфраструктурата от мрежи (с места за наблюдение) за прилагане на схемите за мониторинг на горски екосистеми в страната“, „Обезпечаване наземния капацитет за борба с горски пожари и подготовка на населението за реакция“.

Инж. Ирена Георгиева - управител на Инфоцентъра, запозна присъстващите с основните акценти в Единните указания с концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), допустими дейности и бенефициенти по шестте програми, включени в новия подход при усвояване на средства от Европейските фондове за споделено управление през третия за страната ни програмен период 2021 – 2027 г. Участниците в събитието бяха запознати и със заявление-анкета, с което всички заинтересовани страни биха могли да заявят интерес към партньорство и да представят свои идеи за участие в обща концепция. Именно чрез заявяването на интерес се поставя началото на формиране на бъдещи проектни идеи между представители на различни организации и институции за подаване на общи концепции за ИТИ.

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2022-2023 г.“ № BG05SFOP001-4.007-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.