ОИЦ – СЛИВЕН ПРОВЕДЕ ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА ИНТЕРГИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

В началото на месец септември 2023 г., екипът на Областен информационен център – Сливен проведе няколко събития за популяризиране на инструмента Интегрирани териториални инвестиции и отворената за кандидатстване процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

В залата на НЧ “Хаджи Димитър“ бе проведено информационно събитие с представители на Сдружение “Читалища“ и експерти от Регионален експертно-консултантски информационен център „Читалища“ - Сливен, на което екипът на Центъра представи инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

В рамките на срещата присъстващите бяха запознати и с отворената за кандидатстване процедура с Концепции за ИТИ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., а също и с провежданото онлайн анкетно проучване във връзка с прилагането на подхода ИТИ в Югоизточен район.

При проведената дискусия представителите на читалищата изразиха желание да участват като партньори в Концепции за ИТИ, като споделиха свои идеи за дейности.

Екипът на Центъра проведе и информационно събитие с преподаватели от професионални гимназии за отворената процедура за кандидатстване с Концепции за ИТИ. Срещата се състоя в залата на Областен информационен център – Сливен. В хода на събитието се проведе дискусия с фокус - възможностите за участие на професионалните гимназии в процедурата. Обсъдиха се възникнали въпроси и идеи за изготвяне на Концепция за ИТИ, както и подкрепата на връзката между образованието и пазара на труда по процедура „Развитие на дуалната система на обучение в ПОО“.

Срокът за подаване на концепции е до 27.09.2023 г.  При одобрение на предлаганите интегрирани концепции училищата стават конкретен бенефициент, като допустимият за тях бюджет на проектно предложение е от 250 000 лв. до 750 000 лв. Партньори могат да са Регионалните управления на образованието (РУО), а асоциирани партньори са работодателите.

Представител на екипа на ОИЦ-Сливен участва в експертния състав на Регионалния съвет за развитие към Югоизточен регион в Звеното за медиация, което популяризира възможностите за реализация на интегрираните териториални инвестиции и сформирането на партньорства на заинтересованите страни.

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.