ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЩЕ СЕ БОРИ СЪС СЕГРЕГАЦИЯТА В БЛАГОЕВГРАД

Общностен център ще се бори със сегрегацията в двата ромски квартала на Благоевград. Изграждането му стартира днес с водосвет и символична първа копка, направена от кмета на Благоевград Илко Стоянов. Изграждането на Центъра е част от дейностите по проект „Интегрирани мерки за приобщаване  и овластяване на ромите в община Благоевград“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Бъдещият общностен център ще предлага различни услуги, насочени към хора от рискови групи, в това число и роми. Целта е повишаване на качеството им на живот, превенция на социалното изключване и преодоляване на негативни стереотипи в обществото. Подкрепата, която ще бъде осигурена в Центъра, ще бъде с комплексен характер. В него ще се работи в посока превенция на отпадане от системата на образование и обучение, мотивиране за завършване на средно или по-висока степен на образование, придобиване или повишаване на професионална квалификация, включване в заетост и подкрепа на семейството, повишаване на родителски капацитет, използване на обществени услуги и др.

Сградата на общностния център ще бъде изградена на едно ниво, а в нея ще бъдат разположени зали за индивидуална и групова работа, работни и санитарни помещения. Ще бъде осигурен и достъп за хора в неравностойно положение. Ще бъдат изградени още детска площадка и паркинг, а околното пространство ще бъде облагородено.

„Уязвимите групи имат нужда място, където да обменят информация помежду си и да получават подкрепа от всякакъв вид. Вярвам, че с този проект ще покажем още веднъж, че живеем в едно нормално социално общество“, коментира по време на церемонията кметът на Благоевград Илко Стоянов.

Общата стойност на проект „Интегрирани мерки за приобщаване  и овластяване на ромите в община Благоевград“ е 1 892 529.47 лева. 417 240 лева от тях ще бъдат инвестирани в изграждането на общностния център и прилежащата детска площадка.

Проектът е разработен с активното участие на ромската общност на територията на община Благоевград, общината и партньорските НПО организации. Заложените за изпълнение дейности и мерки са дефинирани на базата на извършен анализ на нуждите на рисковите групи.

Дейностите по проекта предвиждат още закупуване на сметосъбиращ автомобил, който да допринесе за по-добрата среда за живот. Ще бъдат предоставяни и интегрирани услуги в областите  здравеопазване, образование и заетост.

С цел създаване на по-добри условия за успешна интеграция на ромското население и постигане стандарт за по-добро здравословно състояние ще бъдат осигурени мобилни здравни услуги и ще бъдат извършвани профилактични прегледи за ранна профилактика на системни заболявания. За целта ще бъде закупен мобилен здравен кабинет, както и необходимото за функционирането му оборудване. Ще бъдат назначени и здравни медиатори.

С цел намаляване на образователните проблеми сред рисковите групи, ще бъдат наети образователни медиатори, ще бъдат назначени учители по български език, по информационни технологии, по математика. На децата, посещаващи училище, ще бъдат закупувани учебници и помагала.

За да бъдат преодолени трудностите в областта на трудовата заетост, в общностния център ще работи трудов медиатор, ще се организират курсове за професионална квалификация и преквалификация, съобразно нуждите на местната общност и търсенето на пазара на труда. Ще се провеждат и мотивационни обучения и ще се предлага посредничество за намиране на работа.

Предвидени са и дейности, насочени към овластяване, участие и недискриминация на рисковите групи, насочени към  активното им участие в процесите по вземане на решения, засягащи техния живот. Партньорите по проекта ще участват и в обмяна на опит с държавите донори, които също ще допринесат за постигане на идентифицираните цели.

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Информационно обслужване и услуги“

Тел.: 0893/336728, e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com