Заключителна пресконференция отбелязва успешното приключване на проект „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства" по ОПРЧР

Над 500 деца и семейства се възползват от разкрити по проект на Столична община нови социални услуги.

В София в Центъра за обществена подкрепа - Надежда, район „Надежда“, се състоя заключителната пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.019-0027-С01 "Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Проектът е реализиран чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР), като стойността му след сключване на допълнително споразумение за промяна в срока на договора достига 3 812 792,59 лв. включително:

Европейско финансиране (ЕСФ) в размер на 3 240 973,70 лв.

Национално съфинансиране в размер на 571 918,89 лв.

В рамките на събитието бяха представени най-важните резултати постигнати в проекта, както и целите и графиката на неговото успешно изпълнение. От огромно значение е фактът, че седемте социални услуги въведени чрез проекта, ще бъдат на разположение на общността като делегирана от държавата дейност и след успешното приключване на проекта. Всички социални услуги ще продължат да обслужват потребителите в три Центъра за обществена подкрепа със спешен прием, два Дневни центъра за деца с тежки множествени увреждания, както и два Дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

На пресконференцията взеха участие г-жа Минка Йовчева, директор на дирекция “Социални дейности за деца и възрастни“, екипът за реализация на проекта, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при Столична община, както и представители на други държавни и общински структури, обществеността и средствата за масова информация.

В момента всички социални услуги предоставяни по проекта, продължават да функционират. За контакти и допълнителна информация, можете да посетите електронния портал на Столична община, секция „Социална закрила“.