ОИЦ - СОФИЯ ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ В МИРКОВО

Експертите на ОИЦ - София проведоха информационна среща и изнесена приемна в община Мирково на 26.09.2023 г. Представени бяха Индикативните годишни работни програми за 2023 г., които ще се финансират със средства от Европейските фондове за споделено управление.

Специално внимание беше отделено и на отворената за кандидатстване процедура "Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)" по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 пред експерти от общинската администрация.

Посетителите на изнесената приемна бяха информирани за актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година и получиха информационни материали - брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика.

Обиколката на ОИЦ в област София продължава с информационна среща в община Челопеч на 27.09.2023 г. от 11:00 часа в заседателна зала – партер на община Челопеч, пл. „Освобождение“№ 1, с. Челопеч и в 13:30 часа с изнесена приемна на пл. „Освобождение“№ 1, с. Челопеч.

Очакваме ви!

Информационните срещи и изнесените приемни се провеждат в рамките на информационна кампания на ОИЦ-София във всички 22 общини от Софийска област. Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпът на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

Проект  BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд