ОИЦ-ЛОВЕЧ С УЧАСТИЕ В ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ЗА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПО НАТУРА 2000

ОИЦ-ЛОВЕЧ С УЧАСТИЕ В ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ЗА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПО НАТУРА 2000

На 16 октомври 2023 г. в Конферентната зала на хотел „Президиум Палас“ в гр. Ловеч се проведе последното, третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Ловеч, в което участие взе и екипът на Областен информационен център - Ловеч. Проектът се изпълнява от края на 2017 г. от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в администрацията на Министерството на околната среда и водите с финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече вниманието на повече от 30 души от цялата област, представители на: Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/-Плевен, Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ - ТОО Ловеч, общински администрации от област Ловеч, държавни горски и ловни стопанства и др.

В първия панел беше представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“ и по-конкретно коя мярка от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 (НРПД) от коя европейска програма се финансира. По Програма „Околна среда“ 2021-2027 се финансира разработването на планове за управление на защитени зони и планове за действие за видовете, управление на защитени зони и изграждане на капацитет на заинтересованите страни, подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове и др. Друга програма, по която се финансират мерки от НРПД, е Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони. С принос към изпълнение на мерки от НРПД са няколко екомерки, мярка „Биологично растениевъдство“, горско–екологични дейности в горите, плащания за земеделски земи в зоните от „Натура 2000“, подпомагане по „Натура 2000“ за гори, залесяване и възстановяване и др. По Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 са предвидени мерки за устойчив риболов, устойчиви дейности в областта на аквакултурите, опазване и възстановяване на водното биоразнообразие и екосистеми и др. В рамките на Плана за възстановяване и устойчивост беше обърнато внимание на проект, част от компонент 5 „Биоразнообразие“, в рамките на който ще се създадат база данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура в мрежата „Натура 2000“, оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, възстановяване на екосистеми е др. В третия панел беше представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“, като бяха представени добри практики от Финландия, Латвия и партньорски проект с участници от 15 европейски държави в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Четвъртият панел от срещата приключи с дискусия и отговори на въпроси по темата.

Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания може да бъде намерена на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.

 

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р. България.