СДРУЖЕНИЕ „ДОБРИ АЛТЕРНАТИВИ“ ПРОВЕДЕ МЕЖДИННА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БЕЛООКАТА ПОТАПНИЦА (AYTHYA NYROCA) В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

Сдружение „Добри алтернативи“ представи актуална информация относно реализираните дейности и постигнатите резултати по проект BG16M1OP002-3.027-0001-C01 „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница (Aythya nyroca) в Република България“ по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици- 2“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на природозащитното състояние на белооката потапница (Aythya nyroca), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница (Aythya nyroca) в България 2014 - 2023 г. Тази обща цел ще се постигна чрез две специфични цели: Подобряване на състоянието на местообитания на вида в България; Намаляване на съществуващите рискове за вида, причинени от антропогенни фактори.

Приключени са дейност 1 „Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта“, дейност 2 „Извършване на предпроектни проучвания за конкретизиране на действията за подобряване на местообитания на белооката потапница, по мярка 8.2.1 от Плана за действие за опазване на вида“ и дейност 4 „Разработване на програма за екстензивно рибовъдство, отразяваща необходимите стопански дейности в рибовъдните стопанства, съобразени с изискванията на белооката потапница към местообитанията, по мярка 8.2.2 от Плана за действие на вида“. Продължава изпълнението на дейност 3 „Предприемане на действия на терен за подобряване на местообитания на белооката потапница по мярка 8.2.1 от Плана за действие за опазване на вида“, която се изпълнява в ЗЗ BG0000334 Остров, област Враца, община Оряхово, с. Остров, м. Блатото. Изпълняват се мерки за възстановяване на бивши гнездовища на вида, едни от които създаване на открито водно огледало.