Приключи реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа на Чирпан

В Чирпан официално беше обявено приключването на строителните дейности по мащабния ВиК проект, който обхваща още Стара Загора, Казанлък и Раднево, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по процедура за директно предоставяне с конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.

Общата стойност на проекта е 7 695 354 лв. с ДДС, от които от Кохезионния фонд 4 807 672,41 лв., националното съфинансиране  е  848 412.78 лв. Собственият принос на бенефициента е в размер на 756 709,81 лв., като недопустими разходи за ДДС са 1 282 559 лв.

На тържеството по прерязване на лентата присъстваха представители на бенефициента “Водоснабдяване и канализация”-Стара Загора, на фирмата изпълнител и на общината.

Два са изпълнените обекти в агломерация Чирпан: Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на града. Довеждащият водопровод от водоизточник „Марица” до Чирпан, заедно с тласкателния водопровод, който в по-голямата си част е изпълнен от етернитови тръби ф546 mm е икономически оправдано, но в експлоатационно отношение се оказва крайно ненадеждно. Заедно с това, се създаваха предпоставки за висока аварийност. Сега вече той е частично подменен със стоманени и стъклопластови тръби.

С настоящия проект е подменена останалата част от довеждащия водопровод, който е и главният тласкателен водопровод на гр. Чирпан, като 5321 м. етернитови тръби са подменени с нови такива, изработени от полиетилен с висока плътност. По трасето на водопровода са изградени и множество съоръжения – водомерни шахти, шахти спирателен кран, въздушници, изпразнителни шахти и други.

Съществуващата вътрешна водопроводна мрежа на гр. Чирпан е изградена през 50-те и 60-те години на миналия век. Изпълнена е основно от етернитови и стоманени тръби, които са амортизирани и предизвикват чести аварии. Водопроводите, изпълнени от ПЕВП, представляват малък процент от водоснабдителната система на града (около 4,5%). Има участъци от водопроводната мрежа на града, които са с проблеми относно нормалното налягане, което е наложило да се оформят зони на мрежата.

С този проект бяха изпълнени водопроводи по трасето на вече изместени канализационни клонове. Новите водопроводи затварят водопроводен пръстен и осигуряват налягане за потребителите. Изключени са от експлоатация участъци от стар водопровод, които преминават през частни имоти. Всичко това повишава качеството на услугата, нейната надеждност и непрекъснато водоподаване. Ползите за жителите на общината след завършване на проекта са по-малко аварии по водопроводната мрежа и подобряване работата на пречиствателната станция.

 

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.