КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕВРОПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОПДУ, СЪБРА МЛАДЕЖИ В СИМИТЛИ

Конференция под надслов „Младите хора – неизползваният потенциал за по-ефективни политики на местно ниво“ събра младежи, НПО и представители на общински администрации в град Симитли. Събитието е част от дейностите по проект „Младите хора – неизползваният потенциал за по-ефективни политики на местно ниво“, финансиран по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от Сдружение „Мъдрост и сила“, в партньорство с Федерацията на независимите строителни синдикати.

Целта на проекта е да направи оценка на ефективността на политиките, да се определят силни, слаби страни, възможности и заплахи, характеризиращи гражданското участие на младите хора от различни групи общини в управлението на местно ниво и да се създадат предпоставки за формулиране на препоръки и подобряване на регулаторната среда. Община Банско и Община Симитли са пилотни общини при реализацията на проекта.

По време на конференцията беше представен самият проект, а бенефициентът - Сдружение „Мъдрост и сила“, показа свои добри практики, отнасящи се до възможностите да се ангажират младежи в значими обществени каузи. Партньорът по проекта - Федерация на независимите строителни синдикати, популяризира добри практики на организацията, насочени към повишаване на активността на младежите в обществени инициативи. Беше презентиран и изготвеният по проекта обучителен модул за повишаване на информираността за възможностите и механизмите за гражданско участие.

Съвместната работа на заинтересованите страни осигури предпоставки за взаимодействие и сътрудничество, за реализация на идеите на младите хора, за консенсус при определяне на приоритети, легитимност и устойчивост на решенията и политиките, прилагани на местно ниво в дългосрочен план, включвайки активно в тях младите хора.

Общата стойност на проект „Младите хора – неизползваният потенциал за по-ефективни политики на местно ниво“ е 59 807,81 лв., от които 50 836,64 лв. от Европейския социален фонд и 8 971,17 лв. национално съфинансиране. Всички дейности по него трябва да бъдат завършени до 31 декември 2023 г.

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Информационно обслужване и услуги“

Тел.: 0893/336728, e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com