ОБУЧЕНИЕ ЗА „ИНТЕЛИГЕНТНИ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОГРАМИТЕ ОТ ЕСИФ -  ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027“ СЕ ПРОВЕЖДА В СОФИЯ

На 10-11 април 2019 г. в зала „Триадица“ на Гранд Хотел София се провежда обучение на тема: „Интелигентни инвестиции в програмите от Европейските структурни и инвестиционни фондове - подготовка за програмен период 2021-2027“.

Обучението е по инициатива на Централното координационно звено и Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, а лектори по темата са специалисти от Европейски институт за публична администрация в гр. Маастрихт, Кралство Нидерландия.

Събитието беше открито от заместник министър-председателя Томислав Дончев. В своето изказване той заяви, че сме достигнали  етап, в който българската икономика трябва да произвежда повече стоки с по-висока добавена стойност, а ключов фактор, това да се случи, са нови технологии и иновациите. По отношение на подготовката на бъдещите европейски инвестиции, г-н Дончев отбеляза, че е дошло време да преминем на по-високо ниво, да бъдем достатъчно дръзки, но и внимателни в тяхната подготовка и изпълнение. Да имаме ясни позиции, но и да бъдем гъвкави.

Основната цел на обучението е развитие на капацитет, зрели политики и интервенции в областта на иновациите, приложната наука и технологиите.

Участници са представители на звената, ангажирани с политиките в тези сфери от Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката, заедно с Управляващите органи на двете оперативни програми с фокус върху основната тема – „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“.

През следващия програмен период страната ни планира да насочи сериозен ресурс за интервенции, свързани с развитие на иновационната екосистема, технологиите и научните изследвания, в контекста на индустриалната трансформация и икономическо развитие. За да бъдат тези мерки максимално ефективни, работещи и отговарящи на националните специфики и европейски предизвикателства, те трябва да са подходящо подготвени, изпълнявани и управлявани. Ключов фактор тук е капацитетът на звената, които износват този процес.