ПУБЛИЧНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ОТ ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕДСТОЯТ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2024 ГОДИНА

В периода 11 – 15 март 2024 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Русе ще организира и проведе публични консултации с широката общественост на преминалите Административно съответствие и допустимост (АСД) Концепции за интегрирано териториално развитие (КИТИ) от област Русе.

Експерти от ОИЦ – Русе като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен регион (СЦР) ще организират събития за представяне и обсъждане на предложените КИТИ. Публичните дискусии ще се провеждат по места и на обсъжданията ще вземат участие кандидатстващите с концепции общини и институции, които ще имат възможност да представят и защитят своите идеи и намерения за инвестиции. Събитията са насочени към  всички заинтересовани страни за проучване на нагласите и измерване на общественото одобрение относно заложените в концепциите дейности, които ще се реализират на територията на общините в Област Русе между 2024 и 2029 година. Всички граждани и представители на местните институции и общности са поканени да участват в дискусиите, да изразят мнение и дадат препоръки към концепциите. Публичните консултации са част от процеса на подбор, като мненията и коментарите ще бъдат представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Северен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

Индикативен график за провеждане на публичните обсъждания:

За КИТИ с № BG16FFPR003-2.001-0107 „Прилагане на интегриран териториален подход в Община Русе чрез Концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с Община Сливо Поле и "Общински Транспорт Русе" ЕАД“ с кандидат Община Русе:

- 12.03.2024 г. от 16:00 часа в Зала 1 на Областна администрация-Русе;

- 13.03.2024 г. от 15:00 часа в Залата на Общински съвет – Сливо поле;

За КИТИ с № BG16FFPR003-2.001-0088 “Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура” с кандидат Община Свищов:

- 11.03.2024 г. от 14:00 в Залата на Общински съвет – Ценово.

За КИТИ с № BG16FFPR003-2.001-0016 “Обединена общност за интегрирано развитие на териториите Две могили, Иваново, Русе” с кандидат Сдружение „Развитие на социалния капитал“:

- 12.03.2024 г. от 16:00 часа в Зала 1 на Областна администрация-Русе;

- 14.03.2024 г. от 15:00 часа в сградата на читалището в с. Иваново, Община Иваново;

- 15.03.2024 г. от 15:00 часа в Залата на Общински съвет-Две могили.

За КИТИ с № BG16FFPR003-2.001-0053 “Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер” с кандидат Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР):

- 12.03.2024 г. от 16:00 часа в Зала 1 на Областна администрация-Русе.

Повече информация за включените в КИТИ дейности, може да откриете в прикачените файлове на адрес:

• https://docs.google.com/presentation/d/1zxovRRMlTQoZtzD7Ijkn0R1wzRvLIhQh/edit?usp=drive_link&ouid=102003389896898693367&rtpof=true&sd=true

• https://docs.google.com/presentation/d/1flIW2kI1P4FAAlkr9QECTlfRUT8beHRt/edit?usp=drive_link&ouid=102003389896898693367&rtpof=true&sd=true

• https://docs.google.com/presentation/d/17chuWhZz5T-ox11lLcCu0nno5WvOjsEv/edit?usp=drive_link&ouid=102003389896898693367&rtpof=true&sd=true

• https://docs.google.com/presentation/d/1hjsTPNn0dU-fvborWR5cTY_ylP-F08jc/edit?usp=drive_link&ouid=102003389896898693367&rtpof=true&sd=true

 

След официалното оповестяване на резултатите от проверката на АСД екипът на ОИЦ – Русе ще публикува индивидуален график за провеждане на публичните дискусии по места, основна информация за концепциите, както и възможност за включване на заинтересованите страни и широката общественост в процеса на оценка, чрез изразяване на мнение за концепциите в онлайн анкета.

Интегрираният териториален подход при инвестирането на средства от европейските фондове ще бъде приложен за първи път в България през Програмния период 2021 - 2027 г.. Целта на новия подход за регионално развитие е намаляване на регионалните дисбаланси чрез изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които да адресират местните нужди и местните потенциали. Концепцията за ИТИ съдържа една или повече проектни идеи за една или няколко дейности, които в комбинация помежду си допринасят за развитието на региона.

Областен информационен център – Русе е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България