ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК"

Общественото обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0025, "Изграждане на туристически информационен център в Регионален исторически музей – Пазарджик и създаване на красиво, устойчиво и приобщаващо пространство, чрез естетическа композиция от иновативни зелени решения, енергийна ефективност и намаляване на парниковите газове ", с кандидат Регионален исторически музей (РИМ) - Пазарджик, ще се проведе на 13 март 2024 г., от 10:30 ч., в Конферентна зала на РИМ -Пазарджик, пл. „К. Величков“ 15.

Изграждането на Туристически информационен център цели да допринесе за популяризирането на културно-историческите и природни забележителности в региона, за устойчиво развитие на туризма в региона, както и да се превърне в атрактивна туристическа дестинация. Мерките, в концепцията, предвиждат дребномащабна инфраструктура в комбинация с меки мерки, които ще популяризират културно-историческите и природни забележителности, намиращи се на територията на област Пазарджик.

 Дейности предвидени за изпълнение:

 • Създаване на Туристически информационен център;

 • Изграждане на зелена инфраструктура, която включва озеленяване на Лапидариум, зелени стени и зелен покрив;

• Изграждане на стъклен енергийно ефективен покрив;

 • Изготвяне на карта за спортните събития в Община Пазарджик. Организиране на различни събития, състезания, проекти, кампании и семинари, с които популяризира различните спортове сред децата и подрастващите, а също така сред децата с ментални и двигателни затруднения, както и деца и младежи, лишени от родителски грижи.  

Организиране на събития, свързани с популяризиране на туристическия продукт и др. дейности;

За повече подробности предоставяме линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1MKEpiIOZcy03xyRFEKAhyNV45PeoUxFt/edit#slide=id.p1

И линк към анкета: https://forms.gle/qPkEZxxN3jxinM8e8

Всяко заинтересовано лице, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция, като попълни онлайн анкета.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Пазарджик, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 034/44 62 09.

Областен информационен център - Пазарджик е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.