ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПРЕМИНАХА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОБСЪЖДАНИЯ НА ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Екипът на Областен информационен център – Пазарджик, като част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион, проведе публично обсъждане на две концепции за интегрирани териториални инвестиции в община Велинград. Събитието се състоя в Голяма зала на Община Велинград, на 14.03.24 г., от 17.00 ч., и премина при широк публичен интерес. В него се включиха партньорите по концепциите, общински съветници, кметове на кметства, директори на училища, представители на общинска администрация, бизнеса, граждани, НПО и други заинтересовани страни.

Първата концепция, Оползотворяване на идентифицирания местен туристически потенциал и повишаването на качеството на човешкия капитал“, с кандидат Община Велинград, бе представена от г-жа Радка Русева, част от екипа разработил концепцията. Тя  запозна присъстващите с основните дейности по концепцията, които предвиждат обновяване и облагородяване на парк „Клептуза“, основен ремонт на съществуваща сграда находяща се в Парк „Клептуза“, изграждане на Общностен център за ранно детско развитие,  изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на детска градина „Фантазия, модернизация на образователната среда в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград и др. След края на представянето на първата концепция, въпросите бяха отправени към зам. кмета на Община Велинград, г-жа Светла Томова. Тя отговори на всички запитвания и благодари за конструктивния ползотворен диалог и за големия интерес от страна на гражданите в общественото обсъждане. Предвид бяха взети и препоръките за следващи партньорства и желанието на други заинтересовани страни да участват в следващите концепции на общината. Водещият партньор, в лицето на г-жа Томова, отправи благодарност към присъстващия г-н Халил Туджар, зам. кмет на Община Сърница, за бързата реакция и подготовка на проектите в партньорската Концепция за ИТИ, с което Община Велинград увеличава шансовете си за одборение на следващия етап от оценката на проектните идеи. 

Срещата продължи с представяне на втората концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0050, „Комбинирана концепция за ИТИ,  с водещ партньор СБР-НK ЕАД за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград,  с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“. Тя бе представена от Петя Георгиева, директор медицински дейности към "СБР-НК" ЕАД.

Основната цел на проектното предложение е подобряване на парковата среда в балнеоложките центрове Велинград и с. Нареченски бани, община Асеновград, на терените на двата филиали на "СБР-НК" ЕАД. Водещ партньор е "СБР-НК" ЕАД , с партньори: Министерството на здравеопазването - орган на държавна власт, Община Велинград и Община Асеновград - органи на местна власт, Център за подкрепа и личностно развитие - обединен детски комплекс - Велинград, Сдружение Център за местни инициативи и развитие и сдружението Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация. Концепцията подпомага създаване на красиви, устойчиви и приобщаващи места, благоприятна екосистема за пациентите и всички граждани. Предвидените дейности ще бъдат финансирани по ПРР 2021-2027г., а в концепцията участват и шест партньори, вкл. Министерство на здравеопазването.

След края на представянето разяснения по концепцията предостави д-р Илза Попова, директор на филиал Велинград. Тя отговори на отправените й въпроси и подчерта необходимостта от реализирането на концепцията. На обществени обсъждания подлежат всички концепции, които са преминали успешно първи етап на оценка за административно съответствие и допустимост.

Всички мнения и предложения, събрани чрез анкети по време на срещите ще бъдат обобщени в доклад от експертите в звеното за публични консултации към ОИЦ - Пазарджик и предоставени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране.

Областен информационен център - Пазарджик е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.