ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ТРИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ СЕ ПРОВЕДОХА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

На 18.03.2024 г., от 10.30 ч., в Зала на Младежки дом, Община Брацигово, Областен информационен център – Пазарджик, проведе обществени обсъждания на три Концепции за интегрирани териториални инвестиции. На срещата присъства зам.-кмета на общината, г-жа Надежда Казакова, представители на общинска администрация, граждани и др. И в трите концепции, преминали етапа на административно съответствие и допустимост, община Брацигово е партньор. 

Първата концепция Оползотворяване на идентифицирания местен туристически потенциал и повишаването на качеството на човешкия капитал“, има за цел да се оползотвори оптимално местния туристически потенциал и да се повиши качеството на човешкия капитал, чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между планинските общини Велинград, Сърница, Брацигово. Тя бе представена от г-жа Радка Русева, част от екипа разработил концепцията, която поясни, че за реализацията на концепцията са се обединили осем партньори от различни видове заинтересовани страни и съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма съфинансирана от европейските фондове.

Втората концепция която се обсъди е "Изграждане на туристически информационен център в Регионален исторически музей – Пазарджик и създаване на красиво, устойчиво и приобщаващо пространство, чрез естетическа композиция от иновативни зелени решения, енергийна ефективност и намаляване на парниковите газове ", с кандидат Регионален исторически музей (РИМ) – Пазарджик. Тази концепция предвижда изграждането на Туристически информационен център и цели да допринесе за популяризирането на културно-историческите и природни забележителности в общините Пазарджик, Стрелча и Брацигово. Мерките предвиждат да превърнат тези общини, на територията на област Пазарджик, в атрактивни туристически дестинации.

По третата концепция „Интегрирани инвестиции за подобряване жизнената среда на територията на Общините Пазарджик, Лесичово и Брацигово“, с водещ партньор Община Пазарджик, е планирано жителите на Община Брацигово да се ползват от услугите на Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, с потребност от постоянни медицински грижи. Други проекти включени в концепцията са насочени към целеви групи на трите общини и са адресирани към нуждите от осигуряване на равен достъп до качествени социално-здравни услуги за деца в уязвимо положение, достъп до услуги за подкрепа на родителски умения в домашна среда, преодоляване на безработицата сред групите в неравностойно положение и др.

Две от концепциите бяха представени от Радина Пенкова, експерт от ОИЦ-Пазарджик и част от Звеното за публични консултации към РСР на ЮЦР (Южен централен регион), която в края на срещата припомни, че на обществени обсъждания подлежат всички концепции, които са преминали успешно първи етап на оценка за административно съответствие и допустимост. Мненията и коментарите, събрани чрез анкети, по време на срещите и онлайн, ще бъдат предоставени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион, който да ги вземе под внимание при изготвянето на спъсък с приоритизарини концепции за изпълнение.