ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ЗАПОЧВА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Областен информационен център (ОИЦ) – Благоевград, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен регион (ЮЗР), ще организира през месец април поредица от публични обсъждания.

Пет концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), които съдържат една или повече проектни идеи за дейности, които допринасят за развитието на област Благоевград, преминаха етап на оценка Административно съответствие и допустимост.

Концепциите ще бъдат обсъдени в периода 18-25 април 2024 г. в общините Благоевград, Симитли, Струмяни, Гоце Делчев, Гърмен и Белица.

Целта на публичните обсъждания е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР на ЮЗР, който да ги вземе под внимание, преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение и да одобри общата програмна концепция за развитие на ЮЗР.

За участие в публичните събития ще бъдат поканени всички заинтересовани страни - партньорите по проекта, представители на гражданското общество и бизнеса, институции, обществени и неправителствени организации, академична общност, медии и др.

Заинтересованите страни имат възможност да изразят мнение по време на самите обсъждания или чрез попълване на анкети, линкове към които са налични по-долу,  на фейсбук страницата на ОИЦ-Благоевград.

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати в срок до 30.04.2024 г. на електронната поща на ОИЦ-Благоевград / Звено за публични консултации към РСР на ЮЗР oic.blagoevgrad@gmail.com.

Публичните обсъждания ще бъдат проведени съгласно следния график:

- Публично обсъждане на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0164 „Развитие на устойчив туризъм в прегръдките на Рила“ с водещ партньор Община Благоевград:

  • На 18.04.2024 г. от 17:30 ч. в гр. Благоевград, зала „22 септември“;
  • На 25.04.2024 г. от 14:00 ч. в гр. Белица, Ритуална зала на Община Белица.

 

Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1XbfdExA051iegbQ3J8bQQzhPzXMjxdrD/edit#slide=id.p1

Линк към анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckXiNL5nmTzVMcNbGh0DWp6dmJLu6jwIPeQMm8JE4PgValcA/viewform

 

 

- Публично обсъждане на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0165 „Културата като инструмент за устойчиво развитие на туризъм, територии, общности и бизнес в ЮЗР“ с водещ партньор Драматичен театър "Н. Й. ВАПЦАРОВ" - Благоевград:

  • На 18.04.2024 г. от 15:30 ч. в гр. Благоевград, в зала „22 септември;
  • На 22.04.2024 г. от 15:00 ч. в гр. Симитли, „Заседателна зала“ 1;
  • На 23.04.2024 г. от 12:00 ч. в гр. Гоце Делчев, Заседателна на Общински съвет, етаж 1.

 

Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1vEmycUzIB04R-kVQcBggYcvasjfh4lYb/edit

Линк към анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS0jOTwxBNWm9OiOP3yxWWYPFl7OPeo8bM0ixxM4f3y1ZJRw/viewform

 

- Публично обсъждане на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0099 „Повишаване качеството на живот, качеството на предоставяните публични услуги, развитие на местния бизнес и по-ефикасно оползотворяване на потенциалите на територията за развитие на устойчив туризъм и популяризиране на местните културни, исторически и природни забележителности“ с водещ партньор Община Гоце Делчев:

  • На 23.04.2024 г. от 10:30 ч. в гр. Гоце Делчев, Заседателна на Общински съвет, етаж 1;
  • На 23.04.2024 г. от 16:00 ч. в с. Гърмен, Заседателна зала на Общински съвет.

 

Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1THa1VcfiZf5Crhl98NNdSdGX5Q73o1DE/edit#slide=id.p1

Линк към анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffA0nqevaHSx3Jd7qn1J8GUd4BF884xVpcyWv0nmqIiIqsUA/viewform

 

- Публично обсъждане на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0031 „Подпомагане и разширяване на транспортната свързаност с Република Северна Македония“ с водещ партньор Агенция „Пътна инфраструктура“:

  • На 22.04.2024 г. в с. Струмяни, Зала на Народно читалище „Будител-1997”.

 

Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1hvvKvxOEfHoWhoJmKpwNG_R2GW9vdF4g/edit#slide=id.p1

Линк към анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzi-q45eYg9ZWXiOEtNVVzbDqVeoIhVb_NHo5jliYbo3VE7Q/viewform

 

- Публично обсъждане на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0148 „Зелен и социален Югозападен регион“ с водещ партньор Община Ботевград:

  • На 22.4.2024 от 12:30 в с. Струмяни, Зала на Народно читалище „Будител-1997”;
  • На 23.4.2024 от 13:30 в гр. Гоце Делчев, Заседална на Общински съвет на етаж 1.

 

Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1wLrW7CWiapEu1vhLdQNfKpJLJtnLxS3h/edit

Линк към анкета:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwMbO8edFTTk7Ma_gIk92t14rhrQndhpf2mSNE6tDzyCcrgQ/viewform

 

ОИЦ - Благоевград е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова, експерт КИЛ

Областен информационен център – Благоевград

тел. 0893/336728

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com