ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ШУМЕН

Днес експертите от Областен информационен център - Шумен проведоха обучение на представителите на народните читалища, намиращи се на територията на община Шумен. Присъстващите бяха запознати с правилата за отпускане на безвъзмездна финансова помощ съгласно ЗУСЕФСУ, с възможностите за кандидастване по програмите на ЕС през Програмен период 2021 - 2027, както и с възможности за финансова подкрепа извън ЕФСУ (Европейски фонд за споделено управление). Във втората част от обучението, на представителите на читалищата беше направена демонстрация как се създава профил в ИСУН (Информационна система за управлене и наблюдение), как се генерира проектно предложение, как се подава и отчита то. В допълнение бяха демонстрирани и различни функционалности на ИСУН, улесняващи бенефициентите.