Приключи проект „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“

Успешно приключи проект BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, изпълняван от Община Пещера (бенефициент), Община Батак, Община Садово, Община Стрелча, „Супрас“ – Норвегия и Сдружение „Съюз за България“.

Основната цел на проекта е повишаване капацитета на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча за планиране и изпълнение на действия, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата.

Постигнатите резултати по проекта са:

  •  Увеличена компетентност на общинските служители за планиране, мониторинг и прилагане на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;
  • Прилагане на пилотни мерки в 4-те общини за намаляване и ограничаване на неблагоприятните последствия от изменението на климата;
  • Повишена енергийна ефективност на 5 общински сгради - изградени фотоволтаични инсталации на 5 общински сгради, собственост на общините партньори;
  • Обменен опит и добри практики с Норвегия;
  • Анализирани и оценени общински документи и мерки, свързани с климата.

Проектът беше изпълнен с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 в размер на 280 хил. евро.