ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ №BGLD-2.003-0013 „СЪЗДАВАНЕ НА МАЙЧИНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МЕЗДРА“

   Екипът на ОИЦ – Враца взе участие на 24.04.2024 г.  в закриваща пресконференция по Проект: „Създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра“.

   Проектът е на обща стойност  977 868.94 лв. и е финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 По проекта са изградени Майчини центрове в с. Скравена и с. Литаково, община Ботевград и в гр. Мездра, които си партнират помежду си и със СНЦ „МАГ“ - Ботевград. За целта са ремонтирани и реновирани сгради - общинска собственост, които се намират в централни точки на населените места и са разпознаваеми за местното население.

  В община Ботевград са обхванати двеста деца на възраст от 3 до 6 години от уязвимите групи и техните семейства, които получават подкрепа, консултиране и информиране за социално включване, образователно развитие, съдействие за достъп до здравна грижа и включване в образователната система. Успешното изпълнение на посочените дейности ограничава трайното маргинализиране и предаването на бедност между поколенията. С постигането на специфичните цели на проекта, майчините центрове предоставят функционално свързани услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за децата и техните родители. Ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст чрез множество последователни интервенции, формиране на родителски умения. Здравна грижа, повишаване на социалните и житейски умения, както и развитието и образованието на децата.

  Родителите са въвлечени като партньори в работата с детето и това дава много по-голяма резултатност на работата на специалистите. Планирането на услугите се извършва съвместно, като дейностите са съобразени с нуждите от подкрепа на семейството. Родителите получават изчерпателна информация за всичко, което касае детето им и всяка дейност  е предварително обсъждана и съгласувана с тях. Това разширява родителските им умения и вярвания по отношение на това как трябва да изглежда грижата за развитието на детето им. Друг много важен аспект на семейно-ориентирания подход е изграждането на родителски мрежи за взаимопомощ. В тях те могат да споделят тревогите, трудностите, страховете и мечтите си. Междуинституционалните отношения и сътрудничество е ключово за взаимното усилване на мерките, които се полагат от различни субекти във всяка конкретна сфера. Взаимодействието с детски ясли и градини, с училища, с медицински услуги, с болнични заведения, с други социални услуги е условието, което изгражда цялостната институционална подкрепяща среда.

    Към момента майчините центрове в с. Скравена и с. Литаково са посещавани от общо 200 деца на възраст от 0 до 6 години, по 100 малолетни потребители във всеки център. Постигнат е един от основните критерии за целесъобразност на проекта, а именно на територията на община Ботевград в майчините центрове да бъдат обхванати 200 деца от уязвимите групи и техните семейства. Налице са видими положителни резултати, касаещи личностното, образователно и социално развитие на малолетните потребители и повишена информираност и отговорност на техните родители.