Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби