ОИЦ - Велико Търново проведе изнесени приемни в региона

В периода 4 – 18 април 2019 г. Областен информационен център – Велико Търново проведе поредица от изнесени приемни в малки населени места от Великотърновски регион. Екипът на центъра посети селата Морава и Българско Сливово в община Свищов, с. Майско и с. Чакали, община Елена и с. Калайджии, община Златарица.

Приемните бяха посетени предимно от земеделски производители, представители на кооперации, читалища, кметове на населените места и заинтересовани лица. Посетителите бяха запознати с дейността и видовете услуги предоставяни от Областен информационен център – Велико Търново.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново предостави на място информация относно актуалните и предстоящи възможности за финансиране с европейски средства от ЕСИФ чрез Оперативните програми 2014-2020, с акцент върху Програмата за развитие на селските (ПРСР). Земеделските стопани бяха консултирани по въпроси свързани със селското стопанство и развитието на селските райони в т. ч. и предстоящите мерки от ПРСР, които предстои да стартират до края на година. Основният интерес и повечето зададени въпроси бяха свързани с предстоящия прием по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020.

Изнесените приемни във Великотърновски регион се проведоха съвместно с експерти от Териториалния областен офис - гр. Велико Търново на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). На всички посетители бяха предоставени информационни пакети с брошури и рекламни материали на ОИЦ – Велико Търново.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Областен информационен център – Велико Търново

гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №24

тел: 062 / 620 072; 062 / 620 075

e-mail: oic_vt@abv.bg

http://facebook.com/oic.vt