Разяснения по насоки за кандидатстване - фонд "Вътрешна сигурност"

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН постъпили по реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕФСУ разяснения по Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в ИСУН BG65ISPR001-3.004 Процедура № 1 Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“, съфинансирана по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г.