УО на Програмата по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-4.002 Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и Общините и районите на общини, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България

 Целта на процедурата е да допринесе за  укрепване на солидарността с трети страни, по-специално по отношение на онези от тях, които са най-засегнати от предизвикателствата в областта на миграцията и убежището, включително чрез практическо сътрудничество. 

В рамките на общата цел, изпълнението на предвидената операция ще допринесе по-конкретно за засилване на солидарността и сътрудничеството с трети държави, засегнати от миграционни потоци, включително чрез презаселване в Съюза и чрез други законни начини за закрила в Съюза по Специфична цел 4 „Солидарност“ от Регламент (ЕС) 2021/1147 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и в съгласие с Програмата на Република България по фонда.

В резултат от изпълнението на предвидената операция ще се осигури постигането на следния резултат:

- Принос към изпълнението на националните ангажименти по презаселване.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по операциите е 488 950 лв.

 Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Краен срок за подаване на проектни предложения:

-        За подаване на проектно предложение от Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет - 12.07.2024 г. - 23:59 часа;

-        За подаване на проектни предложения от общините и районите на общини, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България:

    • 20.09.2024 г. - 23:59 часа;
    • 21.10.2024 г. - 23:59 часа;
    • 20.12.2024 г. - 23:59 часа.
    • 28.02.2025 г. - 23:59 часа.