УО на Програмата по Инструмента за управление на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви „Процедура № 5, Специфична цел 1 Европейско интегрирано управление на границите“

Управляващият орган по Програмата по Инструмента за управление на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.007 „Процедура № 5, Специфична цел 1 Европейско интегрирано управление на границите“.

Конкретният бенефициент по процедурата е Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерство на вътрешните работи.

По процедурата ще бъде финансирана 1 операция, като същата е насочена към разширяването на обхвата на интегрираната система за наблюдение Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по операцията е 56 718 200 лева.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 08.07.2024 г.