Министерството на иновациите и растежа представи в Добрич процедурата за семейни фирми, творчески индустрии и занаятчии

Експертите от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа представиха в град Добрич процедурата BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”. Срещата, част от информационна кампания на Министерството, бе открита от Павел Павлов, зам.-кмет на Община град Добрич, Красимир Николов, председател на Общински съвет Добрич и Радослав Ризов, директор на ГД ЕФК.

Над 50 представители на семейни предприятия, фирми от творческата сектор, занаятчии, медии и други заинтересовани лица бяха запознати подробно с условията за кандидатстване. С бюджет от над 177 млн. лв. ще се подкрепят инвестиции за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите. Безвъзмездната финансова помощ е от 15 хил. лв. до 150 хил. лв. Процентът на съфинансиране е до 75% за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85% за предприятията сектора на занаятите. Средствата могат да бъдат инвестирани в закупуването на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, специализиран софтуер, създаване на онлайн магазин и въвеждането на ИКТ системи/модули. Допустим разход по процедурата е и ползването на консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата.

В края срещата присъстващите зададоха множество въпроси относно допустимостта на кандидатите и разходите, и поставиха различни казуси, касаещи проектните им предложения.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 16.09.2024 г., 16:30 ч., чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg само с Квалифициран електронен подпис. Пълният пакет документи, както и всички отговори на зададени въпроси може да се намерят на страницата на ИСУН 2020 https://cuts.top/FiZA.

Екипът на Областен информационен център – Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата във фейсбук.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg