ОИЦ - ЛОВЕЧ АНОНСИРА СЕРИЯ ОТ ПРЕДСТОЯЩИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ПРЕД МЕДИИТЕ

        На 10 юли 2024 г. от 10:00 часа в офиса на Областен информационен център – Ловеч се проведе пресконференция с представители на местни и национални медии, на която екипът на Центъра анонсира предстоящо провеждане на открити публични информационни събития в област Ловеч. Информационните събития са на тема: „Актуални и предстоящи процедури през 2024 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, и други програми“ и ще се проведат по график в периода 12 – 31 юли 2024 г., в часовия диапазон 10:00 - 12:00 ч. Управителят на ОИЦ – Ловеч, Кенан Терзиев откри пресконференцията и запозна журналистите с графика и темата на предстоящите събития. Приемните ще се проведат на открито, а мобилният офис на ОИЦ - Ловеч ще бъде разположен на централно, комуникативно място във всеки град - общински център. Експертите на ОИЦ - Ловеч ще предоставят информация на местната власт, институциите и НПО, бизнеса и земеделските стопани за възможностите за финансиране през 2024 година на проектни идеи с европейски средства.

        Татяна Костова, Експерт КИЛ в ОИЦ-Ловеч, представи пред медиите отворената за кандидатстване процедура: „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г. Основната  цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие. Общият бюджет на процедурата е 117,5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Максималният интензитет (процент) на съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП, е до 75 % за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85 % - за предприятията от сектора на занаятите. Насочена  е към микро и малки предприятия, като същите могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията. По процедурата ще се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/ модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 16.09.2024 г.

        Мариана Бандрова, Експерт ИОУ в ОИЦ-Ловеч запозна медиите с информация, която ще бъде предоставяна на участниците в откритите приемни на ОИЦ-Ловеч, за предстоящ целеви прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г. С реализацията на дейности по подмерките се цели модернизиране на физическите активи на земеделските стопанства, предприятията и земеделските производители, преработващи земеделски продукти. Допустими кандидати са регистрирани земеделски производители от най-малко 36 месеца с минимален СПО 8 000 евро по подмярка 4.1 и земеделски стопани, групи или организации на производителите, физически или юридически лица регистрирани по ТЗ, извършвали дейност от най-малко 36 месеца. Съфинасирането е до 50 % , с размер на допустимите разходи по проект: минимален – левовата равностойност на 15 000 евро, максимален за подмярка 4.1 – левовата равностойност на 450 000 евро и за подмярка 4.2 – 700 000 евро.

         Посетителите на предстоящите открити приемни на ОИЦ–Ловеч ще получат информация за възможността заети и самонаети лица да бъдат подкрепени за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение, както и за повишаване на тяхната професионална квалификация и умения по проект: „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

     

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в България.