Възможности за кандидатстване през 2019 г.

Предстоящите процедури през 2019г. по оперативните програми, по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство представи днес ОИЦ-Ямбол на информационна среща с потенциални бенефициенти и заинтересовани лица.

На срещата присъстваха представители на общинските администрации, на бизнеса и земеделски производители от област Ямбол.

През 2019г. по Програмата за развитие на селските райони се очаква прием по процедури, насочени към земеделски производители, обучителни организации и висши училища в сферата на земеделието, местни поделения на вероизповедания, малки и средни предприятия, местни инициативни групи и др. Финансирането ще бъде фокусирано и към подкрепата за изграждане на къси вериги на доставки от производител към потребител и подпомагане на местните пазари.

Научно-изследователската и развойна дейност, както и подготовката на кадри съобразно изискванията на пазара на труда са отново сред целите на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и през следващата година. Заложен е прием на процедури, подкрепящи дейностите на научноизследователски организации, дуалното обучение в професионалните гимназии, висшите училища, педагогическите специалисти и др.

По ОП „Региони в растеж“ ще се инвестира в подобряването на градската, пътната и социалната  инфраструктура, в развитието на туристически атракции.

Предстоящите процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ се фокусират към интеграцията на младежите от резидентни услуги, грижата за възрастните и хората с увреждания.

Бизнесът ще може да кандидатства за въвеждане на иновации в предприятията, дигитализация и дейност, основана на научните постижения.

Голям брой процедури са заложени в индикативния график по Програмата за морско дело и рибарство. По тях ще могат да бъдат подпомогнати заетите в сектор „Рибарство и аквакултури“ за разнообразяване на дейностите си, за осигуряване на добри условия на труд, за въвеждане на иновации, за подобряване на условията за предлагане на продукцията на пазара и много други.

Участниците в информационната среща на ОИЦ-Ямбол имаха възможност да получат допълнително информация на място по процедури, към които проявиха интерес. Срещата допринесе за информирането на присъстващите за възможностите за кандидатстване, което ще подпомогне навременната подготовка на проектните идеи и предложения и ще стимулира проектната активност в областта.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.