МИГ Завет-Кубрат открива процедура за инвестиции в туристическа инфраструктура

Днес, 25 април, Местна инициативна група Завет – Кубрат обяви Процедура BG06RDNP001 – 19.240 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” в рамките на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими кандидати по процедурата:

1. Община Завет и Община Кубрат;

2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на Община Завет или на територията на община Кубрат.

Допустими дейности за финансиране:

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове.

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство.

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел.

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел.

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Период за прием:

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 25.04.2019 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16:30 часа на 7.06.2019 г.

2-ри период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 11.11.2019 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 16:30 часа на 7.01.2020 г.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” е: 176 022 лева (100 %), от които 158 419,80  лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 17 602,20  лева (10 %) - Национално съфинансиране.

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е: 176 022 лева.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием.

Интензитет на подпомагане:

Размерът на финансовата помощ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” е до 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 80 000 евро.

Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект е 156 466,40 лева.

Минималният и максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 195 58,30 лева.

Максимален размер на допустимите разходи: 391 160 лева.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)  на адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения (17.05.2019 г.) на електронна поща: mig_zavet.kubrat@abv.bg.

Лица за контакт: Галя Драганова - изп. директор, тел.: 0879 038605

                            Гюлджан Касим - експерт СВОМР, тел.: 0879 037553

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните адреси:

  • на сайта на Сдружение „МИГ Завет – Кубрат” - www.mig-zavet-kubrat.eu;
  • на сайта на ИСУН - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.