ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ОТ СИРИЩНИК С ИНТЕРЕС КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ

На 14 май 2019 г. екипът на ОИЦ – Перник се срещна със земеделски производители и потенциални бенефициенти от с. Сирищник, община Ковачевци. Присъстващите бяха запознати с възможностите за реализиране на проекти по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Участниците в работната среща изказаха своите притеснения по отношение на сложността при попълване на проектната документация и последващото отчитане. Те споделиха и за трудностите, с които се сблъскват при отглеждането на стадата си – обезпечаването на добитъка с пасища и земи за обработване.

Присъстващите споделиха желанието си общината, в която живеят, да бъде по-активна при усвояване на европейските средства за реконструкция и рехабилитация на пътната инфраструктура и учебните заведения, изграждане на кътове за отдих и културни средища, за да може да се реши проблемът с обезлюдяване на района.

Работната среща имаше за цел да  популяризира приноса на европейските фондове и да провокира интереса на бъдещи бенефициенти.

 

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.