МИГ Исперих подпомага инвестиции в преработката и маркетинга на селскостопански продукти

На 15 май 2019 г. Местна инициативна група – Исперих обяви прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.267-МИГ Исперих-ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР, в рамките на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими кандидати:

1. Земеделски стопани;

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г.;

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Допустими дейности:

1. Създаване на нови и/или разширяване и/или модернизиране на налични мощности и подобряване на използването им;

2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии;

3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. Производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти;

5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини.

Допустими разходи:

1. Изграждане или модернизиране на сгради и други недвижими активи;

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване;

3. Закупуване на земя и сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта;

4. Специализирани транспортни средства, при условие, че не са единствена инвестиция;

5. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг, ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

6. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

Период за прием:

Настоящата процедура е с един краен срока за кандидатстване.

Начало на прием: 15.05.2019 г.

Краен срок: 05.07.2019 г., 16:30 часа.

Бюджет на приема:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 350 000,00 лева.

Минимален размер на общите допустими разходи за проект: 30 000,00 лв.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект: 200 000,00 лв.

Максималният размер на БФП по тази мярка за един кандидат е 100 000,00 лв. до края на прилагане на стратегията.

Интензитетът на помощта е до 50% от допустимите разходи по проекта.

Тази ставка може да се увеличи с допълнителни 20 процентни пункта за операции, подпомагани в рамките на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ).

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  • в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
  • на електронната страница на МИГ - Исперих: https://www.leaderisperih.eu
  • в офиса на МИГ – Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 99;
  • телефон за контакт: 08431 46-51;
  • e-mail: migisperih@abv.bg

Лица за контакт:

Емилия Германова – изпълнителен директор, Гинка Георгиева – експерт по прилагане на СВОМР.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.