По проект ще обучават младежи от малките общини за работа в селскостопанския сектор

Встъпителна конференция за представяне на проект „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини” се проведе в град Варна, организирана от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) като водеща организация. Проектът на стойност 1 774 561,34 евро  е финансиран от Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.

По време на конференцията, Марияна Кънчева, изпълнителен директор на АБЧО представи партньорите и дейностите на стартиралия проект, които ще се изпълняват в продължение на 3 години. „eNEET Rural“ ще се фокусира върху иновациите и технологиите в селскостопанския сектор, като ще предложи обучение за стартиране на работа, младежки обмени и стажантски програми в селскостопанския сектор на 1500 нискоквалифицирани, невключени в обучението младежи на възраст между 25 - 29 г., живеещи в малките общини. По проекта ще се интегрират и трансферират три съществуващи вече практики: методологията „NOBLE Ideas“ за целевата група с интерес към създаване на предприятия; приетият общ механизъм на „PHILOXENIA“ за привличане на млади хора, които отварят собствен бизнеса в селските райони и методологията на „JOBKIT“ за силна подкрепа и мотивация на младежи в група да споделят и доразвият своите идеи.

Областният управител на област с административен център – Варна, Стоян Пасев откри събитието, на което присъстваха международните партньори по проекта – шест организации от Италия, Испания, Словения, Унгария, Румъния и Норвегия, както и над 50 представители на местни бизнес организации, общините от областта, научните среди и неправителствения сектор.