МИГ Исперих подкрепя проекти за социална интеграция

Местна инициативна група (МИГ) – Исперих приема проектни предложения по мярка ОПРЧР 2 от стратегията за ВОМР на МИГ Исперих посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности”. Тя се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата цели подобряване на достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги за социално изключени лица, живеещи в тежки социално-икономически условия, с фокус върху ромите.

Допустими кандидати:

 • Община Исперих;
 • Доставчици на социални и здравни услуги;
 • Работодатели.

Допустими партньори:

 • Община Исперих;
 • Доставчици на социални и здравни услуги;
 • Работодатели;
 • Читалища;
 • Неправителствени организации;
 • Социални предприятия  и кооперации за хора с увреждания.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

 • Направление 1 „Подобряване достъпа до заетост” – активиране на икономически неактивни лица; посредничество за намиране на работа; професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане; мотивационно обучение; предоставяне на обучение; включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика; насърчаване на самостоятелната заетост и др.;
 • Направление 2 „Подобряване достъпа до образование” – превенция на ранното отпадане от училище, интеграция в образователната система на деца и младежи, подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие; ограмотяване на възрастни; междусекторни институционални механизми за ранна интервенция на отпадането и ранното встъпване в брак;
 • Направление 3:„Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” – подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група; предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи; повишаване информираността относно социалните и здравните им права; насърчаване семейното планиране и отговорното родителство; повишаване здравната култура, повишаване на информираността по отношение на вредата от използване на наркотици и др.;
 • Направление 4 „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”: (а) за планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие; (б) общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване. и развитието на стопанска дейност.

Бюджет:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ:  600 000,00 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000,00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000,00 лв.

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата и безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 30.06.2019 г. до 16:30 часа.

Документите за кандидатстване са достъпни:

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.