Стартира процеса по подготовка на новата трансгранична програма Румъния - България 2021-2027

Областен информационен център – Добрич се включи в двустранна среща с български и румънски участници от трансграничния регион за подготовка на следващата трансгранична програма. Тя се състоя в залата на Старата мелница в гр. Балчик, по инициатива на управляващия орган на програмата Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния и  с участието на Националният партниращ орган - Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България. В срещата взеха участие представители от област Добрич и област Констанца: общините Добрич, Добричка и Балчик, историческите музеи в Добрич и Балчик, община Тузла, окръжен съвет Констанца и други заинтересовани организации от допустимия регион. Целта на срещата бе да се представят важните моменти, касаещи предстоящата програма, приоритетните области, които ще бъдат подкрепени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), както и да се обсъдят нуждите на региона и начинът, по който бъдещата ИНТЕРРЕГ програма Румъния България 2021-2027 може да осигури финансиране за справянето с тях.

Специфичните приоритетни области, които ще бъдат подкрепени от ЕФРР са:

·       По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативната и интелигентна икономическа трансформация (изследвания и иновации, дигитализация, предприемачество и МСП и др.);

·       По-зелена и нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, адаптиране на климата и превенция и управление на риска (енергийна ефективност, възобновяема енергия управление на водите, биоразнообразие и др.);

·       По-свързана Европа чрез на мобилността и регионалната свързаност с ИКТ чрез цифрова свързаност, устойчива, интелигентна, сигурна и интермодална ТЕN-T, трансгранична и мултимодална  градска мобилност и др.;

·       По-социална Европа – изпълнение на европейския стълб на социалните права и подкрепа за качествена заетост, образование, умения, социално приобщаване, равен достъп до здравеопазване и др.;

·       Европа по-близка до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежни райони и местните инициативи и др.

·       По-добро ИНТЕРРЕГ управление (публичната администрация, сътрудничество между граждани и публична администрация, действия от хората за хората и др.).

Основните технически и финансови условия на програмата тепърва ще се обсъждат и решават до края на 2020 година. Бяха посочени някои новости и различия от сегашната програма като: намаляване на процента безвъзмездна помощ, все по-засилен интегриран подход на проектите и инвестициите, за опростяване на отчитането на проектите, по засилено използване на подхода водено от обществото местно развитие, както и нов фонд за малки проекти, чрез който ще се осигури по-целенасочена подкрепа за икономическото развитие с реален ефект върху бизнеса.

Всички присъстващи изразиха готовност да продължат създадените вече партньорства през настоящия и предходен програмни периоди в съвместните проекти. Желанието на общините бе да се даде възможност отново да се кандидатства за инфраструктурни проекти, които да посрещнат нуждите на региона. От община Добричка бяха оправени и конкретни предложения и идеи за проекти като изграждане инфраструктура от зареждащи станции за нарастващия брой електромобили, както и проект за изграждане на екокомплекс, свързан с богатствата на трансгранична Добруджа – пшеницата и хляба. От съвместния секретариат пък споделиха идеята на румънска община за осигуряване на регулярен обществен електро-транспорт между двете области, който сега липсва. И от двете министерства изразиха очакванията си да получат предложения за стратегически проекти от страна на заинтересованите организации от допустимата територия, които ще подобрят живота и икономиката на трансграничните региони.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: +359 58 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg