ОБЩИНА СМОЛЯН ЗАПОЧВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ГР. СМОЛЯН“

На 12.06.2019 г. в Община Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“ BG16RFOP001-5.002-0024-С01, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Зам.- кметът Марин Захариев посочи, че грижата за тези лица е проблемен сегмент в градовете в страната, в които има малко или няма места, в които хората с деменция да прекарват времето си през деня. „Трябва да бъдат полагани грижи за тях ежедневно и с откриването на Центъра ще облекчим грижите за тях на техните семейства, а хората с деменция ще се радват на грижата, която ще предоставяме. Едно от условията бе той да е в реновирана сграда или за него да бъде изградена нова. Избрахме сградата на бившия тубдиспансер, защото там има двор от южната страна, което също беше друго условие за Центъра, за да има място за разходки. Надяваме се в срок и качествено да осигурим услугата и след това да имаме финансиране за функциониране на този център, който е нужен и ще задоволи потребностите на голяма част от населението“, заяви пред медиите Захариев. Той отбеляза, че се надява да се изпълни успешно поредния проект по ОП „Регионално развитие“ и сградата да бъде използвана като комплекс за социални услуги.

Ръководителят на проекта инж. Йордан Щонов представи подробности за проекта, който се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г“. Общата му стойност е 553 159,32 лв. с ДДС, а продължителността – 24 месеца от сключването на договора или до 12.12.2020 г. Проектът предвижда ремонт, който включва вътрешно преустройство на съществуваща сграда в Смолян (Тубдиспансер), обзавеждане и оборудване за разкриване на социална услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“. За целта ще бъде извършено вътрешно преустройство на съществуващата сграда с отпаднало предназначение. За нуждите на центъра ще бъдат използвани първия и част от втория етаж на сградата. За изпълнението на ремонтните дейности са разработени технически проекти при спазване на функционалните изисквания и насоки за изграждане на такъв тип инфраструктура като вътрешното преустройство се проектира в съответствие с насоките за кандидатстване и посочените в тях градоустройствени, ситуационни, композиционни и функционални изисквания към сградата и помещенията, предвидени за този тип социална услуга. Капацитетът на Центъра ще бъде 40 човека. По данни на Регионалната здравна инспекция – Смолян с основна диагноза деменция в общината има общо 52 лица, поясни инж. Щонов.

Той уточни, че целта на проекта е да бъде осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нова качествена социална услуга за възрастни хора с различни форми на деменция в Смолян в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. В резултат на изпълнението на проекта ще се допринесе за разнообразяване обхвата на социалните услуги за възрастни хора с увреждания, предоставяни на територията на община Смолян. Ще се осигури качествена грижа за тези хора с изграждането на социални умения и навици, придобиване на трудови и битови умения, чрез ангажиране активността на хората, посещаващи дневния център.